Política de Privacitat

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcionis a través de la pàgina web https ://jordiescartin.com/ (d’ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

 • La meva denominació social és: Jordi Escartín Systems Consulting.
 • El meu CIF és 47641195F
 • El meu domicili social és a Cambridge, UK.
 • Email: info@jordiescartin.com
 • La meva activitat social és: Coaching, formació i consultoria.

Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del que Jordi Escartín garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com a tècniques requerides pel RGPD.

Aquesta Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma seguretat mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

1. Què són les dades personals?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i correu electrònic, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel proveïdor d’accés a Internet.

Principis per al tractament de dades

Per tractar les teves dades personals, aplicaré segons l’RGPD els principis següents:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requereixo.
 • Principi de limitació del termini de conservació: com més endavant podràs comprovar, les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

 2. Finalitat, legitimació, categoria de les dades recollides, consentiment al tractament, menors d’edat

2.1 Finalitat

Tal com es recull a la normativa, s’informa a l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recapten dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb la finalitat exclusiva d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), noves entrades ( posts ), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que Jordi Escartín entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com d’emplenament obligatori són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Així mateix, podrà donar compliment mitjançant les dades als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

En definitiva, la FINALITAT és la següent:

 • La venda de formació relacionada amb el món del coaching.
 • La venda de llibres.
 • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits al curs.
 • Subministrament de continguts al bloc.
 • Dirigir la xarxa d’afiliats i comerciants, així com la gestió de pagaments dels mateixos.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venuts a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de dol opt -in, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUIVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en aquest document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix , exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat demanades les dades ni molts menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 Menors d’edat

En cas de ser major de catorze anys, podràs registrar-te a https://jordiescartin.com// sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les dades personals

Advertiment: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir-ne constància.

2.3 Legitimació

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades essent requisit obligatori per poder subscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que vulguis.

2.4 Categoria de les dades

Les dades recollides en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives.

2.5 Temps de conservació de les dades

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·liciti eliminar-les.

2.6 Exactitud i verificació de les dades

Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remetis eximint-me de qualsevol tipus de responsabilitat sobre això.

Com a usuari, has de garantir l’exactitud i l’autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta als diferents formularis de captació de dades.

3. Compliment de la normativa aplicable

Jordi Escartín fins avui compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la dita Llei Orgànica i la resta de normativa vigent i aplicable en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir del maig del 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Jordi Escartín informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment a l’USUARI per al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, us informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la vostra navegació, podran ser emmagatzemades als fitxers de Jordi Escartín i tractades per a la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que subscriviu.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Jordi Escartín.

En cas de no autoritzar el tractament de les vostres dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant a l’apartat “Exercici de Drets”

4. Mesures de seguretat

Jordi Escartín us informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’RGPD.

Així mateix, Jordi Escartín ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Igualment, tal com poden comprovar, la web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les vostres dades.

5. Exercici de drets

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través d’https://www.jordiescartin.com podran adreçar-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint al vostre compte d’usuari directament i modificar les vostres dades o esborrar el vostre compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en comptes de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a Jordi Escartín amb la referència “Protecció de dades”, especificant-ne les dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a la següent adreça:

Jordi Escartín, Chesterton, CB4, Cambridge, UK

També podreu exercitar els drets, a través del correu electrònic: info@jordiescartin.com

6. Links o enllaços externs

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això https://www.jordiescartin.com/ no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la vostra informació personal a aquests llocs web aliens a https://jordiescartin.com//, tingueu en compte que les vostres pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer la nostra feina, encara que jordiescartin.com no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en aquests. https://jordiescartin.com/ no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

7. Modificació de la política de privacitat

Jordi Escartín es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de Jordi Escartín després d’aquests canvis implicarà la seva acceptació.

8. Responsable del fitxer i encarregats del tractament

El responsable del fitxer de dades és Jordi Escartín.

Com a encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable:

Jordi Escartín ha contractat els serveis de Hosting a WEBEMPRESA EUROPA SL (Identificat amb la marca comercial Webempresa ), amb domicili social a Madrid, C/ Almagro 11 6è 7a 1 CP 28010, pendent inscripció Registre Mercantil de Madrid. Amb CIF: B-65739856. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia esmentada en el següent enllaç: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletters a la companyia Active Campaign LLC (Identificada per la marca comercial “Active Campaign ”) podent consultar la seva política de privacitat a http://www.activecampaign.com/privacy-policy/ .

9. Serveis oferts per tercers en aquesta wen

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la meva activitat, https://jordiescartin.com// utilitza els prestadors següents sota les seves corresponents condicions de privacitat.

 • Hosting: Webempresa
 • Plataforma web: WordPress.Org
 • Plantilla per a WordPress : GeneratePress
 • Serveis de Missatgeria i enviament de butlletins: Active Campaign
 • Mitjans de pagament: Stripe i Paypal
 • Privacitat de fonts de traça utilitzades en aquest lloc: Google ( Analytics )

A https://jordiescartin.com// també s’estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueix la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els avisos publicitaris més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a https://jordiescartin.com// (“ Hiperenllaç” ) . L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://jordiescartin.com// i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de https ://jordiescartin.com// dels seus continguts o serveis. En tot cas, https://jordiescartin.com// es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol Hiperenllaç al Lloc Web.

10. No vols rebre informació de nosaltres o desitges revocar el teu consentiment?

De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pots oposar-te a l’ús de la seva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu).

Per fer-ho, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@jordiescartin.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, clicant a l’enllaç inclòs en aquest seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra manera més senzilla seria accedir al vostre compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingues en compte que els nostres sistemes poden requerir un lapse de temps que en cap cas no superarà 48 hores perquè la teva oposició o revocació es facin efectives, entenent-se que durant aquest període de temps pots continuar rebent missatges.

Pel que fa a la gestió de les teves dades associades als perfils socials de Jordi Escartín, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. Amb relació als drets d’accés i rectificació, us recomanem que només us podreu satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control de Jordi Escartín.

A més, podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Jordi Escartín, eliminar els continguts que deixin d’interessar-te o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats a les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat. Jordi Escartín anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a fer-les servir.

 11. Sistemes de captura de dades personals i la seva finalitat

 1. Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per Active Campaign amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins o notícies.
 2. Formulari de comentaris: La web inclou un formulari que té com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari podrà publicar comentaris als posts que es publiquin. Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les, demanant igualment aquestes dades que s’emmagatzemaran als servidors.
 3. Formulari de contacte: Hi ha un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran als servidors i Active Campaign.
 4. Galetes: Quan l’usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen galetes, L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de galetes per ampliar informació sobre l’ús de galetes i com desactivar-les.
 5. Venda d’ infoproductes : A través de la pàgina web, es poden adquirir infoproductes , en aquest cas, es requereixen dades del comprador (Nom, cognom, adreça i e-mail) mitjançant la plataforma Pay Pal i Stripe.
 6. Els usuaris es poden donar de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per https://jordiescartin.com// des de la mateixa Newsletter a través d’un formulari de cancel·lació.
 7. Sistemes de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google ( Analytics ), a https://jordiescartin.com// també s’estudien les preferències dels usuaris, les característiques demogràfiques, els patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els avisos publicitaris més rellevants.

Així mateix, m’agradaria informar-te que per a la captació de subscriptors i clients utilitzo Facebook Ads pel que, en generar un anunci, es pot segmentar el públic pel lloc, dades demogràfiques, interessos, etc., pel que les dades obtingudes per aquesta plataforma, estarien subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades per unir-se al butlletí de la meva comunitat.

No compartiré, vendre, llogar la teva informació personal amb altres parts. Puc compartir certa informació amb els proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per prestar alguns serveis.

12. Plugins socials

A la nostra pàgina web us oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p. ex. “M’agrada” de Facebook). Si sou membre d’una xarxa social i feu clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les vostres dades de perfil amb la informació i la vostra visita a aquesta pàgina web.

Per tant, és convenient informar-te sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils a les xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el teu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-vos amb les condicions d’ús de les xarxes socials abans de començar a fer-les servir:

 13. Acceptació, consentiment i revocabilitat

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de Jordi Escartín en la forma i per a les finalitats indicades a l’avís legal.

Com bé saps i us hem comunicat al llarg de les presents polítiques de privacitat, en qualsevol moment podreu revocar les vostres dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap